REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020 /2021

1.     Podstawą zgłoszenia dziecka do I JSP w Wyszkowie  jest złożenie wypełnionej i podpisanej KARTY ZAPISU DZIECKA, a także przedłożenie w późniejszym terminie informacji o gotowości szkolnej.

2.     Szkoła przyjmuje również uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.

3.     Rodzice kandydata posiadającego opinię / orzeczenie PPP zobowiązani są do dostarczenia kserokopii jej wraz z kartą zapisu.

4.   Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.

5.     Pierwszeństwo przyjęcia do I JSP w Wyszkowie mają :

- kandydaci będący absolwentami przedszkola Nasze Bambino;

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do I JSP w Wyszkowie;

- dzieci pracowników ZDZ CK Wyszków.

6.     Rekrutacja prowadzona jest w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

7.     Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

8.   Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata, jeśli specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone przez I JSP.

9.     Istnieje możliwość rekrutacji uzupełniającej.