Gimnastyka korekcyjna

Wiek szkolny jest okresem zwiększonego zagrożenia występowania nieprawidłowej postawy, dlatego jednym z podstawowych zadań jest eliminowanie zjawisk wiążących się z powstawaniem lub pogłębianiem już istniejących wad i zaburzeń.  Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch jest w głównej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji wad postawy. Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć jest nie tylko przeciwdziałanie odchyleniom wad już powstałych, ale również  podejmowanie działań profilaktycznych uprzedzających odchylenie od normy, czy też zaburzenie rozwoju postawy.